Festiwal Samopomocy / Mutual Aid Day / Фестиваль Самопомочі / Фестиваль Самопомощи

PL: projekt Festiwal Samopomocy

EN: project Mutual Aid Day

UA: Проект Фестиваль Самопомочі

RU: Проект Фестиваль Самопомощи

(UA, PL, RU, EN)

PL:

Za nami nasz pierwszy duży projekt grantowy, i wymarzony festiwal. Festiwal samopomocy – dzień pomocy wzajemnej!

Jesteśmy dumne z tego jak udało nam się go zorganizować, i przeszczęśliwe z tego ile włożyły w festiwal osoby współorganizujące go z nami. Prowadzące warsztaty, wykłady, gotujące, pomagające w promocji i niesamowite osoby artystyczne wieczorem.

Poranne warsztaty stolarskie i artystyczne trochę wyszły z ram czasowych: artystyczne bo ososoby, po planowym zakończeniu tego warsztatu, wciąż podchodziły wyrazić się na recyklingowanych płótnach, a stolarskie bo ważne narzędzie odmówiło współpracy. Mimo tego, dobrze wspominamy ich przepieg. Osoba prowadząca warsztat stolarski nauczyła się czegoś także od uczestników, którzy chętnie podpowiadali swoje pomysły, a artystyczne warsztaty naprawdę otworzyły emocje uczestników i prowadzących osób.
Warsztat pierwszej pomocy był bardzo potrzebnym zastrzykiem wiedzy, ale także niezłym wyciskiem fizycznym.
Następny z warsztatów, ten z komunikacji empatycznej, zebrał liczne grono uczestników i zawierał świetną wspólną wymianę doświadczeń i chociaż bardzo ciężko było zmieścić się w zaplanowanych 2 godzinach, to jakoś się to udało osobie prowadzącej. Na pewno w przyszłości zarezerwujemy na takie warsztaty więcej czasu!
Wykład podchodzący do tematu historii i teraźniejszości samopomocy z tak wielu stron, wbrew obawom prowadzących nie uspał uczestników. Były też takie osoby głodne wiedzy, które przybyły specjalnie na ten wykład.
Do tego wciąż odbywająca się w tle kuchnia społeczna, skromniejsza niż zakładaliśmy, ale dostarczająca tego co trzeba, czyli wspólnego, wegańskiego posiłku.

Pod wieczór projekty muzyczne:
susk&slodkakotka123 rozbujały, rozśmieszyły i wzruszyły bardziej niż mogłyśmy sobie wymarzyć. To było niesamowite.
Di libe dała naprawdę piękny spektakl angażujący widzów, ludowy, queerowy, emocjonalny.
A na koniec Duns, zamykając dzień tańcem, transem i przyjemnością dobrych dźwięków.

To był piękny dzień. Udało się go wypełnić samopomocą, rozszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do niej, no i wspólnie odpocząć.
Dużo się też nauczyłyśmy, zwłaszcza rozmawiając z osobami uczestniczącymi. Słysząc ich radość ale też rady, czy nie do końca zaopiekowane potrzeby. Dziękujemy za to. Nie sposób nie wspomnieć też o międzynarodowości tego wydarzenia i tym, że ponad połowa warsztatów odbyła się po angielsku.
Jedynie trochę przykro, że nie udało się dotrzeć do większej ilości osób. Co prawda, było was tyle ile zakładaliśmy i na warsztatach ciężko było by o uczestnictwo dużo większej ilości osób. Jednak z całego dnia mogło skorzystać jeszcze więcej osób. Mamy nadzieję że następnym razem uda się to bardziej!
Jeśli macie pomysł jak możemy to zrobić, chcecie nam coś jeszcze przekazać w temacie festiwalu, macie dla nas propozycję czy chcecie działać razem, pamiętajcie o naszym mailu:

info@wspolneoparcie.org

lub do Postoju, gdzie festiwal się odbył: ocsk-postoj@riseup.net

Na koniec, po prostu dziękujemy wszystkim za pomoc wzajemną!


EN:

Our first big project with a city grant and dream festival is behind us. Mutual-Help Festival – Mutual Aid Day!

We are proud of how we managed to organize it and happy with how much people who co-organized it with us put into the festival. Leading workshops, lectures, cooking, helping with promotion and amazing artistic people in the evening.

The morning carpentry and art workshops went a bit out of time, artistic because people kept coming to express themselves on recycled canvases, and carpentry because an important tool refused to cooperate. Despite this, we have fond memories of their run. The person leading the carpentry workshop also learned something from the participants, who willingly suggested their ideas, and the artistic workshops really opened up the participants and the leaders.
Next, the aid workshop was a much-needed injection of knowledge but also a good physical effort.
The workshop on empathic communication gathered a large group of participants and included a great joint exchange of experiences, although it was very difficult to fit in 2 hours, the person conducting it somehow managed, we will definitely reserve more time for such workshops in the future.
The lecture approaching the subject of the history and present of self-help from so many sides, contrary to the fears of the lecturers, did not put the participants to sleep, there were also people so hungry for knowledge that they came especially for it.
In addition, the social kitchen still taking place in the background, more modest than we assumed but providing what is needed: a common and vegan meal.

And artists:
susk&slodkakotka123 rocked, made me laugh and moved more than we could have dreamed of. It was amazing.
Di libe gave a really beautiful spectacle involving the audience, folk, querr, emotional.
And finally Duns, closing the day with dance, trance and the pleasure of good sounds.

It was a beautiful day. We managed to fill it with mutual-aid, expand the knowledge and skills needed for it and relax together. We also learned a lot, especially talking to the participants. Hearing their joy but also advice or not fully taken care of needs. Thank you for that. It is impossible not to mention the international nature of this event, and the fact that more than half of the workshops were held in English. It’s just a little sad that we couldn’t reach more people. There were as many as we expected. And it would be difficult for a lot more people to participate in the workshops. However, many people could still benefit from the whole day. We hope to do better next time. If you have an idea how we can do it, you want to tell us something else about the festival, you have a proposal for us or you want to work together, remember about our e-mail:

info@wspolneoparcie.org

or Standstil, where festival was: ocsk-postoj@riseup.net

Finally, just thank you all for helping each other!


UA:

Наш перший великий грантовий проект і фестиваль нашої мрії позаду. Свято самодопомоги – день
взаємодопомоги!

Ми пишаємося тим, як нам вдалося це організувати, і дуже задоволені тим, як багато людей, які були співорганізаторами, вклали у фестиваль. Проведення майстер-класів, читання лекцій, приготування їжі, допомога з просуванням і дивовижні артистичні люди ввечері. Ранкові столярні та мистецькі майстер-класи трошки розтягнулись: мистецькі, тому що люди після запланованого закінчення майстерні ще хотіли виразити себе на перероблених полотнах, а столярні, тому що важливий інструмент відмовлявся співпрацювати. Незважаючи на це, ми добре згадуємо їх проведення. Керівник столярної майстерні теж чогось навчився від учасників, які охоче пропонували свої ідеї, а мистецькі майстер-класи справді розкрили емоції учасників і людей, які їх ведуть. Тренінг з надання першої медичної допомоги був дуже необхідною ін’єкцією знань, але водночас і досить фізичним випробуванням. Наступний майстер-клас, з емпатичної комунікації, зібрав велику групу учасників і включав чудовий обмін досвідом, і хоча було дуже важко вкластися в заплановані 2 години, лідеру якось вдалося це зробити. Ми обов’язково приділимо більше часу для таких майстер-класів у майбутньому!
Лекція, яка з багатьох боків підійшла до теми історії та сьогодення самодопомоги, не приспала учасників, незважаючи на побоювання лекторів. Були й люди, спраглі знань, які прийшли спеціально на цю лекцію. Крім того, на задньому плані все ще працювала громадська кухня, скромніша, ніж ми очікували, але надавала
все необхідне, тобто загальну веганську їжу.

Ввечері музичні проекти:
susk&slodkakotka123 змусив нас сміятися та зворушив більше, ніж ми могли мріяти. Це було чудово.
Di libe показали справді гарний виступ, який зацікавив публіку, народний, дивний та емоційний.
І, нарешті, Duns завершує день танцями, трансом і насолодою від хороших звуків.

Це був чудовий день. Нам вдалося наповнити його самодопомогою, розширити необхідні для цього знання та навички, разом відпочити. Ми також багато чому навчилися, особливо спілкуючись з учасниками. Чути їхню радість, а також поради та незадоволені потреби. Дякуємо за це. Також не можна не відзначити міжнародний характер цього заходу та те, що більше половини майстер-класів проходили англійською мовою. Мені просто шкода, що ми не змогли охопити більше людей. Це правда, що вас було стільки, скільки ми очікували, і набагато більшій кількості людей було б важко взяти участь у семінарах. Проте ще більше людей могли б скористатися всім іншим на протязі дня. Сподіваємося, наступного разу буде краще!
Якщо у вас є ідея, як ми можемо це зробити, ви хочете розповісти нам ще щось про фестиваль, у вас є для нас пропозиція чи ви хочете працювати разом, запам’ятайте нашу електронну адресу:

info@wspolneoback.org

або до Постою, де проходив фестиваль: ocsk-postoj@riseup.net

Насамкінець ми просто дякуємо всім за допомогу один одному!


RU:

Наш первый большой грантовый проект и фестиваль нашей мечты позади. Праздник самопомощи – день взаимопомощи!

Мы гордимся тем, как нам удалось это организовать, и очень довольны тем, как и многие люди, которые были соорганизаторами, вложили в фестиваль. Проведение мастер-классов, чтение лекций, приготовление еды, помощь с продвижением и удивительные артистические люди вечером.

Утренние столярные и художественные мастер-классы немножко растягнулись: художественные, потому что люди после запланированного окончания мастерской еще хотели выразить себя на переделанных полотнах, а столярные, потому что важный инструмент отказывался сотрудничать. Несмотря на это мы хорошо вспоминаем их поведение. Руководитель столярной мастерской тоже чему-то научился от участников, которые охотно предлагали свои идеи, а художественные мастер-классы действительно раскрыли эмоции участников и ведущих их людей.
Тренинг по оказанию первой медицинской помощи был очень необходимой инъекцией знаний, но в то же время достаточно физическим испытанием. Следующий мастер-класс, по эмпатической коммуникации, собрал большую группу участников и включал отличный обмен опытом, и хотя было очень трудно уложиться в запланированные 2 часа, лидеру удалось это сделать. Мы обязательно уделим больше времени для таких мастер-классов в будущем!
Лекция, которая со многих сторон подошла к теме истории и настоящего самопомощи, не усыпила участников, несмотря на опасения лекторов. Были и люди, жаждущие знаний, которые пришли специально на эту лекцию. Кроме того, на заднем плане все еще работала общественная кухня, более скромная, чем мы ожидали, но предоставляла все необходимое, то есть всеобщую веганскую пищу.

Вечером музыкальные проекты:
susk&slodkakotka123 заставил нас смеяться и тронул больше, чем мы могли мечтать. Это было замечательно.
Di libe показали действительно хорошее выступление, которое заинтересовало публику, народное, странное и эмоциональное.
И, наконец, Duns завершает день танцами, трансом и удовольствием от хороших звуков.

Это был отличный день. Нам удалось наполнить его самопомощью, расширить необходимые для этого знания и навыки, вместе отдохнуть.
Мы также многому научились, особенно общаясь с участниками. Слышно их радость, а также советы и неудовлетворенные потребности. Спасибо за это. Также нельзя не отметить международный характер этого мероприятия и то, что более половины мастер-классов проходили на английском языке.
Мне просто жалко, что мы не смогли охватить больше людей. Это правда, что вас было столько, сколько мы ожидали, и гораздо большему числу людей было бы тяжело поучаствовать в семинарах. Однако еще больше людей могли бы воспользоваться всем остальным в течение дня. Надеемся, в следующий раз будет лучше!
Если у вас есть идея, как мы можем это сделать, вы хотите рассказать нам еще что-нибудь о фестивале, у вас есть для нас предложение или вы хотите работать вместе, запомните наш электронный адрес:

info@wspolneoback.org

или к Постою, где проходил фестиваль: ocsk-postoj@riseup.net

Напоследок мы просто благодарим всех за помощь друг другу!

Skip to content