O nas

Stowarzyszenie Wspólne Oparcie powstało z doświadczeń pomocy wzajemnej osobom pokrzywdzonym przez system i służby mundurowe w Polsce, a także wielu innych działań w nieformalnych kolektywach. Wynikło że potrzebujemy dodatkowego narzędzia umożliwiającego nam pomoc, ściągnięcie odpowiedzialności z jednostek i większe bezpieczeństwo, tym narzędziem jest formalne stowarzyszenie. Stowarzyszenie jest dla nas narzędziem, które chcemy wykorzystać i udostępniać osobom i kolektywom w celu pomocy wzajemnej.

Tworzymy Wspólne Oparcie bo chcemy być oparciem dla skrzywdzonych osób, wiemy że aby tego dokonać potrzebna jest wspólnota.

We wrześniu 2022 roku, została uruchomiona zbiórka na naszą działalność. Większość naszej pracy to niewidoczna z zewnątrz, przyziemna pomoc wzajemna. Jednak oprócz niej, mamy wiele planów na przyszłe działania.

To co chcemy robić całkiem dobrze tłumaczą dwa paragrafy z naszego statutu:
(po kliknięciu paragrafów, rozwinie się ich treść)

§ 5 Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2. Udzielanie osobom w sytuacjach trudnych i kryzysowych, wsparcia oraz pomocy w organizacji specjalistycznej pomocy: psychologicznej, socjalnej, prawnej, medycznej, terapeutycznej.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych.
5. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych w samoorganizacji i włączanie ich w projektowanie i realizowanie działań na rzecz poprawy ich sytuacji.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.
7. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
8. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, w szczególności obrona praw grup dyskryminowanych i zagrożonych wykluczeniem ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, orientacje i bezrobocie.
9. Udzielenie wsparcia rodzinom i opiekunom osób po kryzysach psychicznych.
10. Edukacja społeczeństwa i przełamywanie stereotypów na temat chorób i zaburzeń psychicznych.
11. Promowanie świadomości związanej z ekologią.

§ 6 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom będącym w sytuacji trudnej i kryzysowej – organizowanie konsultacji w zakresie m. in. pomocy społecznej, prawnej, oświatowej, zdrowotnej i psychologicznej. Pomoc w dotarciu do miejsc uzyskania pomocy.
2. Organizowanie pomocy materialnej dla osób odbiorczych działań.
3. Przygotowywanie i kolportaż ulotek oraz innych wydawnictw promujących cele Stowarzyszenia.
4. Działalność publicystyczną, informacyjną i wydawniczą; rozpowszechnianie i tłumaczenie materiałów dotyczących obszarów związanych z celami statutowymi.
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej wynikającej z celów statutowych.
6. Współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, współpraca z ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi, wspieranie i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą.
7. Monitorowanie i opiniowanie działań administracji publicznej, samorządowej, służb mundurowych i podmiotów odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną.
8. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach objętych przedmiotem działania Stowarzyszenia.
9. Przygotowywanie i branie udział w protestach związanych z celami stowarzyszenia. Prowadzenia dla osób z niepełnosprawnością psychiczną form indywidualnego wsparcia w samodzielnym życiu.
10. Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy pracujących z osobami w kryzysie, dotkniętymi chorobami psychicznymi, zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym.
11. Pozyskiwanie funduszy ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej i przekazywanie ich na wykonywanie działań wynikających z celów stowarzyszenia.

Cały statut dostępny jest tutaj: https://wspolneoparcie.org/statut

Jeśli jesteście w sytuacji wymagającej wsparcia, chęcią wspólnego działania,
piszcie do nas na adres: info@wspolneoparcie.org

Możecie nas również wesprzeć pieniężnie: 75 2530 0008 2041 1073 8230 0001
Wpłacając, proszę użyj tytułu „Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia Wspólne Oparcie”.

Skip to content